Vad är blodtryck?

Den medicinska benämningen för högt blodtryck är hypertoni. Hypertoni har inget att göra med någons känslor. Det innebär helt enkelt att du har för högt tryck, eller spänning, i dina blodkärl. Hjärtat fungerar som en pump. När hjärtat drar ihop sig så pumpas blodet ut i kroppen. Detta kallas systoliskt tryck (hjärtats arbetsfas). När blodet fylls på i hjärtat kallas diastoliskt tryck (hjärtats vilofas). Vid mätning av blodtryck används mätenheten "millimeter kvicksilver" förkortat till mmHg.

Eftersom det är flera olika faktorer som påverkar blodtrycket räcker det inte med en enda mätning för att kunna ställa en korrekt diagnos. Faktorer som fysisk aktivitet, dryck, mat, rökning eller tid på dygnet kan påverka blodtrycket. Blodtrycket är oftast lågt på morgonen och ökar sedan under dagen. Det är lägre på sommaren och högre på vintern. Personer som inte gärna går till läkare kan få högre blodtryck på grund av nervositet. Detta fenomen kallas även "white coat hypertension" (vit rock hypertoni).

Det är alltså normalt att blodtrycket stiger vid kroppsliga aktiviteter, efter måltider, i stressituationer mm.  Därför kan trycket variera från minut till minut, särskilt det översta (systoliska) trycket. Är trycket konstant högre än det normala för åldern, definieras detta som högt blodtryck, som kan resultera i hjärnblödning och hjärt-, njur- och kärlsjukdomar.

Symtom på högt blodtryck kommer först när man haft det en tid, eller när trycket förorsakat någon sjukdom i någon av kroppens organ.

Därför är det en god LIVFÖRSÄKRING att mäta sitt eget blodtryck regelbundet, skriva ned mätresultatet och datum och visa det för läkare för värdering när man går på hälsokontroll.

Högt blodtryck skall alltid behandlas i samråd med läkare.

AJ MEDICAL® Blodtrycks Specialisten™ marknadsför och säljer manuella och elektronsika Blodtrycksmätare:

Gå direkt till manuella blodtrycksmätare TriCUFF

Gå direkt till elektronsika blodtrycksmätare OMRON

Gå direkt till vår senaste kampanj över blodtryckssortimentet här!

Köpa blodtrycksmätare

Hur mäts blodtryck?

Trycket i pulsådrorna mätes enkelt med en apparat som kallas sphygomanometer. Varje gång hjärtat drar sig samman, stiger trycket i ådrorna till ett maximalvärde, kallat SYSTOLISKT blodtryck. När hjärtat vilar mellan varje slag, faller trycket till ett minsta värde, kallat för DIASTOLISKT blodtryck. Tryckvärdet skrives ( systoliskt/diastoliskt ) ex. 120/80. Det systoliska ( högsta ) skrives först och det diastoliska ( lägsta ) skrives alltid sist.

Vad är normalt blodtryck?

Det varierar med ålder och allmäntillstånd. För en ung vuxen person anses ett blodtryck på ca. 120/80 vara normalt. Det är normalt att blodtrycket ökar med stigande ålder. Som tummregel säger man att det systoliska ( högsta ) trycket är normalt när det är 100 + ålder. T.ex en fyrtioåring 100+40= 140 mmHg, hos en sextioåring 100+60= 160 mmHg. Det är bara läkaren som ställer diagnos om ditt blodtryck och om det behöver behandlas.

WHO (Världshälsoorganisationen) har fastställt standardvärden för att avgöra om en person har högt eller lågt blodtryck. Se tabellen nedan:

Klassificering av blodtrycket för personer över 18 år

 

Kategori          Blodtryck, mm Hg                    

 
  Systoliskt Diastoliskt
Optimalt <120 och <80
Normalt <130 och <85
Högt-Normalt 130-139 eller 85-89
Hypertoni      
Fas 1 140-159 eller 90-99
Fas 2 160-179 eller 100-109
Fas 3 >180 eller N>110

Den som mäter, antingen individen själv eller någon annan, måste vara välutbildad och instrumentet för mätningen måste vara kalibrerat och pålitligt.

Om trycket inte är normalt.

Ett förhöjt tryck kan vara tecken på en bakomliggande sjukdom. Då är det den bakomliggande orsaken det väsentliga och blodtrycket är bara ett symtom. När grundsjukdomen behandlas vill också blodtrycket normalisera sig.

Övervikt kan vara en orask till högt blodtryck och en effektiv viktreduktion stabiliserar blodtrycket. Hos ca. 85% av alla med förhöjt blodtryck föreligger det vi kallar Essentiellt förhöjt blodtryck, dvs. att man trots noggranna undersökningar inte kan finna någon påvisbar orsak till det höga blodtrycket. Essentiell hypertoni kan behandlas både med mediciner och ändring av levnadsvanor, kost osv. Allt efter hur allvarlig blodtrycksökningen är. Essentiell hypertoni är en tyst sjukdom. Den ger symtom först efter en lång tid och då har redan skadliga förändringar skett i olika organ i kroppen. Den bästa förebyggande åtgärden är att regelbundet göra egenkontroller av blodtrycket.